Sözlük / Kısaltma Listesi

ATE

Akut Toksisite Tahmini

ADR

Karayolu ile Tehlikeli Malların Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması

ADN

İç Suyolları ile Tehlikeli Malların Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması

CEN

Avrupa Standardizasyon Komitesi

S&E

Sınıflandırma ve Etiketleme

SEA

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

CAS #

Kimyasal Kuramlar Servis numarası

CMR

Kanserojen, Mutajen veya Üreme Sistemi için Toksik

KGD

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

KGR

Kimyasal Güvenlik Raporu

DNEL

Türetilmiş Etki Gözlemlenmeyen Seviye

DU

Alt Kullanıcı

EC Numarası

EINECS ve ELINCS Numarası (ayrıca bakınız EINECS ve ELINCS)

EINECS

Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri

ELINCS

Avrupa Bildirilmiş Kimyasal Maddeler Envanteri

EN

Avrupa Standardı

EQS

Çevre Kalite Standardı

MKS

Maruz Kalma Senaryosu

e-GBF

Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formu (MKS ekli GBF)

GHS

Küresel Uyumlaştırılmış Sistem

HH

İnsan Sağlığı

IATA

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

ICAO-TI

Hava ile Tehlikeli Malların Güvenli Taşımacılığı için Teknik Talimatlar

IMDG

Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar

IMSBC

Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler

IT

Bilgi Teknolojisi

IUPAC

Uluslar arası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği

JRC

Ortak Araştırma Merkezi

Kow

Oktanol-su dağılım katsayısı

LC50

Bir test popülasyonunun %50’ine Ölümcül Konsantrasyon

LD50

Bir Test popülasyonunun %50’sine Ölümcül Doz (Medyan Ölümcül Doz)

LoW

Atık Listesi (bakınız http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)

GBF

Güvenlik Bilgi Formu

OC

Operasyonel Koşullar

OECD

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

OECD- WPMNM

Üretilmiş Nanomateryal OECD Çalışma Tarafı

OEL

Mesleki Maruz Kalma Sınırı

OH

Mesleki Sağlık

OR

Tek Temsilci

OSHA

Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Ajansı

PBT

Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik madde

PEC

Öngörülen Etki Konsantrasyonu

PNEC(s)

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon(lar)

PPE

Kişisel Koruyucu Ekipman

(Q)SAR

Kantitatif Yapı-Aktivite İlişkisi

KKDİK

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

RID

Demiryolu ile Tehlikeli Malların Uluslararası Taşınmasıyla ilgili Tüzükler

RIP

KKDİK Uygulama Projesi

RMM

Risk Yönetim Önlemleri

SC

Tedarik Zinciri

SCBA

Bağımsız Solunum Cihazı

MBDF

Madde Bilgileri Paylaşım Forumu

STOT

Spesifik Hedef Organ Toksisitesi

SVHC

Yüksek Önem Arz eden Maddeler

UIC

Union des Industries Chimiques

UN

Birleşmiş Milletler

VCI

Verband der Chemischen Industrie

vPvB

Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli